#قیمت به ما بپیوندید

نحوه پیش بینی و سازگاری با آخرین روندها و دیجیتال را کشف کنید

ماهانه

ت 99 / ماه
  • چک کردن یادگیری دوره
  • بحث دروس
  • فایل های تمرینی

مبتدی

ت 999 / ماه
  • تمام ویژگی های شخصی
  • تمام ویژگی های شخصی
  • تمام ویژگی های شخصی